service-Sofware-dev

طراحی و توسعه نرم‌افزار

طراحی نرم‌افزار فرایند حل مسئله و برنامه‌ریزی در راستای ساختن یک نرم‌افزار است.
توسعه نرم افزار، فرایند نوشتن و نگه داری منبع کد است، اما به معنایی وسیع تر، هرچیزی از ایده اصلی نرم افزارِ مطلوب، تا ظهور نهایی نرم افزار را، بعضاً در فرایندی طرح ریزی شده و ساختارمند، در بر میگیرد.

نرم افزار را میتوان برای اهداف متنوعی توسعه داد، که سه مورد از متداول ترین ها عبارت اند از برآوردن نیازهایی خاص برای یک مشتری/تجارت خاص (نرم افزار مخصوص)، براوردن یک نیاز درک شده برای مجموعه ای از کاربران بالقوه (نرم افزار منبع باز و تجاری)، یا برای مصرف شخصی (مثلاً یک دانشمند ممکن است نرم افزاری برای خودکارسازی یک کار معمولی بنویسد).

آیتِک‌نت با تکیه بر تیم متخصص در زمینه طراحی و توسعه نرم افزار، برترین خدمات را در این حوزه ارائه می‌دهد.